Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ZAZZ Energy of Sweden AB

ZAZZ Energy of Sweden AB

ZAZZ Energy of Sweden AB
Box 5209
102 45 Stockholm

Hemsida:

www.zazzenergy.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zazz Energy erbjuder effektiv och miljövänlig avfallförgasning samtidigt som de producerar el, varmvatten och biokol.

Teckningsperiod:

27 april 2023 - 11 maj 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

26,36 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 april 2023

Värdering:

3,95 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 20:3. Aktieägare erhåller tjugo (20) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

De teckningsförbindelser och garantiåtaganden som har lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 26,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantin är uppdelad i en så kallad bottengaranti och en så kallad toppgaranti. De teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden som har lämnats för Erbjudandet uppgår sammanlagt till cirka 15,5 MSEK motsvarande cirka 60 procent. Bottengarantin består av teckningsförbindelser och garantiåtaganden med sedvanliga villkor. Toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Erbjudandet. Toppgarantin är säkerställd av Bolagets långivare och betalning för eventuell tilldelning erläggs genom kvittning av långivarnas utestående fodringar på Bolaget. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För bottengarantiåtagandena utgår en kontant ersättning om 15 procent av det garanterade beloppet. För toppgarantiåtaganden utgår en kontant ersättning om 20 procent av det garanterade beloppet.

Uppdatering: Zazz Energy kommunicerade den 15 mars 2023 att man anmält misstänkt bokföringsbrott till Ekobrottsmyndigheten gällande en tillgång i Grekland. Bolaget uppskattar att nedskrivningar på 10-20 Mkr kan behöva göras.

Pga ovanstående ändrar man villkoren för nyemissionen. Man sänker priset per aktie från 0,258 kr till 0,10 kr. Företrädesrätten ändras från 15:5 till 20:3.

De teckningsförbindelser och garantiåtaganden som har lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 26,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantin är uppdelad i en så kallad bottengaranti och en så kallad toppgaranti. De teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden som har lämnats för Erbjudandet uppgår sammanlagt till cirka 15,4 MSEK motsvarande cirka 59 procent. Bottengarantin består av teckningsförbindelser och garantiåtaganden med sedvanliga villkor. Toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 11,0 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av Erbjudandet. Toppgarantin är säkerställd av Bolagets långivare och betalning för eventuell tilldelning erläggs genom kvittning av långivarnas utestående fodringar på Bolaget.

För bottengarantiåtagandena utgår en kontant ersättning om 15 procent av det garanterade beloppet. För toppgarantiåtaganden utgår en kontant ersättning om 20 procent av det garanterade beloppet.

Uppdatering: Zazz Energys företrädesemission tecknades till 26,9 % med företrädesrätt och 0,5 % utan. 72,6 % tecknades av garanter. Dvs totalt 100 %.

Uppdaterat: 2023-05-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss