Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wicket Gaming AB

Wicket Gaming AB

Wicket Gaming AB
Västra Järnvägsgatan 11 B
753 33 Uppsala

Hemsida:

wicketgaming.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wicket Gaming har ett antal olika verksamheter. Bolaget driver mobilspelet Cricket Tycoon, utvecklar spel och utbildningsspel, samt har en plattform inom fantasy sports-spel. En stor del av verksamheten är baserad i Tyskland.

Teckningsperiod:

23 januari 2023 - 6 februari 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

46,75 Mkr

Teckningskurs:

12 kr per unit / 4 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 januari 2023

Värdering:

31,16 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. Två (2) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 18,5 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 19,4 MSEK, motsvarande cirka 41,5 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare, ledning och styrelse i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av både interna och externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Bolaget har i samband med Företrädesemission och upptagandet av Brygglånefinansieringen åtagit sig att återbetala en del av det Befintliga Lånet till Långivaren. Som en överenskommelse rörande delåterbetalning av det Befintliga Lånet, som enligt lånevillkoren förfaller till betalning vid genomförande av Företrädesemissionen och upptagandet av Brygglånefinansieringen, kommer Långivaren i kompensation, för att inte kräva full förtida återbetalning av det Befintliga Lånet, att genom en riktad emission vederlagsfritt erhålla 1 333 333 teckningsoptioner av serie TO2.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 oktober 2023 till och med den 30 oktober 2023, dock lägst 3,0 SEK och högst 6,0 SEK. Teckningsoptioner av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023.

Uppdatering: Teckningsperioden senareläggs, dvs 23 januari - 6 februari 2023 är inte längre aktuella. Avstämningsdagen den 19 januari 2023 förblir dock den samma.

Orsaken är att bolaget blivit försenade med sin proformaredovisning, vilket påverkar när Finansinspektionen kan godkänna prospektet.

Uppdaterat: 2023-01-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss