Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vivoline Medical AB

Vivoline Medical AB

Vivoline Medical AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.vivoline.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vivoline Medical utvecklar teknik som ska förlänga användningsperioden av lungor för transplantation.

Teckningsperiod:

19 november 2015 - 3 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

4,10 kr per aktie / 32,80 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 november 2015

Värdering:

18,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 8:6. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nya aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2.

Post:

Övrigt:

Vivoline har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 40 procent och garantiteckning om cirka 60 procent, motsvarande totalt 100 procent av emissionsvolymen (exkluderat övertilldelningsoption).

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på upp till 3 Mkr användas.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 4,10 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 16 november 2016 till och med 7 december 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 7 december 2016.

Uppdaterat: 2015-11-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss