Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vivoline Medical AB

Vivoline Medical AB

Vivoline Medical AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.vivoline.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vivoline Medical utvecklar teknik som ska förlänga användningsperioden av lungor för transplantation.

Teckningsperiod:

27 mars 2013 - 17 april 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,9 Mkr

Teckningskurs:

4,35 kr (21,75 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 50 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minsta teckningspost är 200 units. Var och en unit består av 5 nya aktier och 2 teckningsoptioner

Övrigt:

I det fall nyemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare 8,4 Mkr.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9 Mkr.

Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,70 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO 1 kan äga rum från och med 15 oktober 2013 till och med den 30 oktober 2013 (med samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 30 oktober 2013) eller från och med 15 januari 2014 till och med den 30 januari 2014 (med samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 30 januari 2014).

Vivoline noteras på Aktietorget den 15 maj 2013.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss