Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB
Hovslagargatan 5B
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.silver.fi

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Teckningsperiod:

16 april 2020 - 5 maj 2020

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

1,38 kr

Likviddag:

14 april 2020

Avstämningsdag:

14 april 2020

Värdering:

180 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. De som tilldelats aktier kommer sedan även att erhålla teckningsoptioner. För fyra (4) tilldelade aktier i Företrädesemissionen tilldelas en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya aktier, kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 1 april 2020.

Uppdatering: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 miljoner kronor (motsvarande 15,2 procent av Företrädesemissionen). Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34 miljoner kronor (motsvarande 54,8 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiförbindelser om upp till 70 procent av den initiala emissionsvolymen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 1 maj 2021 till och med den 28 maj 2021. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 2 kronor. Teckningskurs i EUR fastställs i slutet av april 2021.

Uppdaterat: 2020-04-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss