Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SensoDetect AB

SensoDetect AB

SensoDetect AB
Kyrkog. 19
22222 Lund

Hemsida:

www.sensodetect.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Teckningsperiod:

24 september 2015 - 8 oktober 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,66 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 september 2015

Värdering:

14,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

SensoDetect har under augusti ingått avtal med ett externt garantikonsortium avseende emissionsgarantier uppgående till 7,7 MSEK, motsvarande 80 % av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss