Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SensoDetect AB

SensoDetect AB

SensoDetect AB
Kyrkog. 19
22222 Lund

Hemsida:

www.sensodetect.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Teckningsperiod:

22 januari 2015 - 3 februari 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,83 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 januari 2015

Värdering:

29 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

SensoDetect har via avtal erhållit teckningsförbindelser om 1 169 140 SEK och garantiteckning om 2 940 000 SEK, totalt motsvarande 4 109 140 SEK. Av ovanstående har styrelsemedlemmar, VD och forskningschef lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 870 KSEK. Tecknings- och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss