Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SensoDetect AB

SensoDetect AB

SensoDetect AB
Kyrkog. 19
22222 Lund

Hemsida:

www.sensodetect.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Teckningsperiod:

27 mars 2013 - 12 april 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,1 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 mars 2013

Värdering:

Pre-money 70,35 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 70 %. SensoDetect har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,3 MSEK och garantiteckning om cirka 7,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 14,3 MSEK. Av ovanstående har grundare och styrelsemedlemmar lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 0,8 MSEK. Tecknings- och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För det fall garantiteckning resulterar i tilldelning har garantitecknarna förbundit sig att inte avyttra tilldelade värdepapper hänförliga till garantiåtagandet inom en period om sex månader från det att teckningstiden för nyemissionen avslutas.

Uppdaterat: 2013-03-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss