Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SciBase AB

SciBase AB

SciBase AB
Kammakargatan 22
11140 Stockholm

Hemsida:

www.scibase.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Medicinteknikbolag som har tagit fram ett mätinstrument för att avgöra om hudfläckar är ofarliga eller början på malingt melanom.

Teckningsperiod:

11 maj 2020 - 26 maj 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,9 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 maj 2020

Värdering:

20,77 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 6:5. En (1) befintlig aktie ger innehavaren sex (6) teckningsrätter (s.k. ”uniträtter”) och fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,1 miljoner SEK av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 16,5 procent av emissionen. Därutöver omfattas företrädesemissionen av garantiåtaganden om cirka 20,8 miljoner SEK, motsvarande cirka 83,5 procent av emissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 5 oktober -16 oktober 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande det högre av (i) 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 30 september 2020 (30 september 2020 inräknat), dock lägst 1 SEK och högst 1,75 SEK per aktie, och (ii) aktiens kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptioner.

Uppdatering: Scibase företrädesemission tecknades till 382 %.

Uppdaterat: 2020-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss