Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quickcool AB

Quickcool AB

Quickcool AB
Scheelevägen 17 Beta 6
223 63 Lund

Hemsida:

www.quickcool.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Quickcool utvecklar portabla intranasala tekniker för enkel och säker temperaturhantering. Systemet erbjuder oavbruten kylning av kritiskt sjuka patienter för att förhindra feber.

Teckningsperiod:

17 november 2016 - 1 december 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,7 Mkr

Teckningskurs:

13,40 kr per unit / 3,35 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 november 2016

Värdering:

16 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:6. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nya aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

Post:

Övrigt:

QuickCool har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande 56 % av det initiala emissionsbeloppet.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,35-4,30 SEK. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 11 januari 2018 till och med den 1 februari 2018.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss