Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.prolightdiagnostics.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prolight har under ett antal år, tillsammans med sin teknologipartner TTP, utvecklat ett patenterat diagnosstöd som på fem till sju minuter ger svar på om en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller inte.

Teckningsperiod:

4 juni 2018 - 20 juni 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

39,8 Mkr

Teckningskurs:

2,25 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 maj 2018

Värdering:

172,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:13. Varje 1 innehavd aktie ger 1 uniträtt. 13 uniträtter ger rätt att teckna 3 units. 1 unit innehåller består av 1 aktie och 1 teckningsoption (TO3).

Post:

Övrigt:

Tre teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en aktie för 2,85 Kr under februari 2019.

Emissionen är garanterad upp till ca 85 % av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission. Garantiförbindelser har säkerställts genom sedvanliga garantiavtal, inga säkerheter har i samband med detta ställts eller likvida medel deponerats för uppfyllandet av dessa garantiåtaganden. Muntliga utfästelser om teckning uppgående till totalt minst 2,5 Mkr har erhållits från bolagsledning, styrelse samt större aktieägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss