Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB
Box 5123
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.oscarproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oscar Properties har visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.

Teckningsperiod:

18 november 2019 - 12 december 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

249 Mkr

Teckningskurs:

1,49 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 november 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 5:1. Aktieägare erhåller fem (5) teckningsrätter för varje innehavd stamaktie i Bolaget. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie.

Post:

Övrigt:

Slutliga villkor i den föreslagna nyemissionen förväntas offentliggöras senast den 6 november 2019.

Företrädesemissionen är villkorad av att minst 70 procent av utestående preferensaktier och preferensaktier av serie B anmäls för utbyte i Utbyteserbjudandet som görs samtidigt.

Uppdatering: Oscar Engelberts helägda bolag Parkgate AB har åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 25 miljoner kronor. Ett antal välrenommerade investerare, bland annat Backahill, Kvalitena och Mats Gabrielsson, har i avtal med Parkgate åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 65 miljoner kronor. Teckningsåtagandena motsvarar cirka 36 procent av företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är på 249 Mkr. Sedan har bolaget även ett erbjudande om att preferensaktieägare kan byta till stamaktier.

Utbyteserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 25 nya stamaktier i Bolaget för varje preferensaktie som anmäls i Utbyteserbjudandet respektive 50 nya stamaktier i Bolaget för varje preferensaktie av serie B som anmäls i Utbyteserbjudandet.

Förutsatt att samtliga Oscar Properties preferensaktier lämnas in i Utbyteserbjudandet, kommer 62 590 925 nya stamaktier att emitteras.

Uppdatering: "Den preliminära sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 116 136 042 stamaktier, motsvarande cirka 70% av företrädesemissionen, har tecknats under anmälningsperioden. Styrelsen för Oscar Properties har beslutat att förlänga teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission, så att teckningsperioden löper till och med den 12 december 2019."

Uppdaterat: 2019-12-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss