Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB
Box 5123
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.oscarproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oscar Properties har visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.

Teckningsperiod:

12 februari 2016 - 19 februari 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

200 Mkr

Teckningskurs:

500 kr per preferensaktie av serie B

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktar sig till institutionella kvalificerade investerare.

Post:

Övrigt:

En mindre grupp institutionella investerare har förbundit sig att teckna cirka tre fjärdedelar av den totala emissionsvolymen. Bolaget avser påbörja en bookbuilding-process på återstående emissionsvolym riktad till institutionella kvalificerade investerare som avslutas den 19 februari 2016.

Preferensaktierna av serie B är jämställda med bolagets befintliga preferensaktier.

Utdelningen uppgår till 35 kronor per år (motsvarande en avkastning om 7 procent) med kvartalsvisa utbetalningar eller det högre belopp, dock högst 50 kronor, som styrelsen kan föreslå och bolagsstämman godkänna.

Preferensaktierna av serie B kan inlösas på begäran av innehavarna mot en inlösenlikvid om 500 kronor per aktie.

Preferensaktierna av serie B kan även inlösas på begäran av bolaget mot en inlösenlikvid om 550 kronor per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss