Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Obducat AB

Obducat AB

Obducat AB
Box 580
20125 Malmö

Hemsida:

www.obducat.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Teckningsperiod:

3 december 2019 - 17 december 2019

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

32,5 Mkr +3,2 Mkr

Teckningskurs:

9,25 kr per unit / 1,85 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 december 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Rätt att teckna units ska tillkomma Bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, varvid aktieägare erhåller så kallade uniträtter för varje stam- eller preferensaktie av serie A (UR A) respektive serie B (UR B). 30 UR A berättigar till teckning av en A-unit (bestående av fem stamaktier av serie A samt tre teckningsoptioner av serie 2019:A). 30 UR B berättigar till teckning av en B-unit (bestående av fem stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner av serie 2019:B).

Post:

Övrigt:

Bolaget har ingått garantiavtal med Modelio Equity AB och Hexamo AB om totalt cirka 26 MSEK, avseende de B-units som ges ut i företrädesemissionen, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen (cirka 82,5 procent av de B-units som ges ut i företrädesemissionen).

Samtidigt som denna företrädesemission erbjuder bolaget även preferensaktieägarna att byta till stamaktier.

Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i Bolaget, av respektive serie, under perioden 14 – 25 september 2020. Teckningskursen ska uppgå till motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under de trettio handelsdagar som omedelbart föregår den 7 september 2020, med en rabatt om tjugo procent.

Uppdaterat: 2019-12-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss