Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.oasmia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Teckningsperiod:

26 oktober 2012 - 9 november 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

123 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 oktober 2012

Värdering:

Pre-money 287 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Hela emissionen är garanterad. Bolagets största aktieägare Alceco International S.A., som innehar omkring 46,3 procent av aktiekapitalet och rösterna, och Bolagets näst största aktieägare Nexttobe AB, som innehar omkring 10,1 procent av aktiekapitalet och rösterna, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen, motsvararande cirka 69 miljoner SEK eller 56,4 procent av den totala emissionslikviden. Alceco International S.A. och Nexttobe AB har även åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av Företrädesemissionen som inte täcks av åtaganden enligt ovan och som inte tecknas genom teckning med eller utan företrädesrätt därutöver. Enligt ovan beskrivna avtal täcks således hela nyemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oasmia.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss