Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nanexa AB

Nanexa AB

Nanexa AB
Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.nanexa.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nanexa är ett forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell som är ett nytt drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden.

Teckningsperiod:

11 februari 2020 - 25 februari 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

45,5 Mkr

Teckningskurs:

30 kr per unit / 7,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

113,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrärr 4:10. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt och tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje (1) unit innehåller fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 42,2 MSEK, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock kan lösenpriset högst uppgå till 15 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna högst kan uppgå till 45,5 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker sedan under perioden 1 – 15 februari 2021.

Uppdaterat: 2020-02-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss