Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB

Lightlab Sweden AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.lightlab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Teckningsperiod:

7 oktober 2013 - 21 oktober 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,6 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr per aktie (7,50 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 september 2013

Värdering:

15,7 Mkr pre-money, exklusive teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. Innehav av två (2) aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av tre (3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK, motsvarande 35,9 procent av nyemissionen. Bland de parter som ingått teckningsförbindelser återfinns bland annat Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Därtill har samtliga styrelseledamöter, VD och merparten av nyckelpersoner i ledningen via teckningsförbindelser förbundit sig att teckna units i företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 11,6 MSEK, motsvarande 49,1 procent av nyemissionen. Därmed är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 20,1 MSEK, motsvarande cirka 85,0 procent av nyemissionen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie. Teckningsoptionerna skall kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 3 – 14 mars 2014 till teckningskursen 3,50 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande kan Bolaget högst tillföras ytterligare 11,0 MSEK.

Uppdaterat: 2013-09-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss