Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB
Ole Römers väg 12
223 63 Lund

Hemsida:

www.lifeassays.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Teckningsperiod:

29 maj 2018 - 12 juni 2018

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

22,2 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit / 3,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2018

Värdering:

8,88 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:2. 1 befintlig aktie av serie B ska berättiga till 5 uniträtter, och 4 uniträtter ska berättiga till teckning av 1 unit. En unit består av två aktier av serie B och en teckningsoption (serie 2018/2019).

Post:

Övrigt:

I samband med emissionen lägger bolaget samman aktier i relationen 1:1000. 3,50 kr per aktie motsvarar således 0,0035 kr innan sammanläggningen.

Förutom företrädesemissionen på 22,2 Mkr kan företaget även använda en övertilldelningsoption på 4 Mkr.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om cirka 22,3 procent av Företrädesemissionen har lämnats av Biothom Oy och Tibia Konsult AB, två större aktieägare i Bolaget, samt av styrelseledamoten Bo Unéus bolag, Hügoth AB, styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB, Bolagets VD, Anders Ingvarsson, samt Bolagets CFO, Dan Wahrenberg. Emissionsgarantier om cirka 77,7 procent av Företrädesemissionen har lämnats av externa garantigivare och befintliga aktieägare, vilka är Biothom Oy, Tibia Konsult AB, styrelseledamoten Bo Unéus bolag, Hügoth AB, styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB, Bolagets VD, Anders Ingvarsson, samt Bolagets CFO, Dan Wahrenberg.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp om 70 procent av den volymvägda genomsittkursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag Bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké under 2019 eller, om bolaget inte offentliggör någon sådan kommuniké, med början den 28 februari 2019 ("Beräkningsperioden"), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde och högst tre gånger vid var tid gällande kvotvärde.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 4 april 2019. Teckning av aktier kan således ske tidigast från och med den 6 februari 2019 och senast till och med den 25 april 2019.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss