Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB
Ole Römers väg 12
223 63 Lund

Hemsida:

www.lifeassays.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Teckningsperiod:

30 mars 2016 - 22 april 2016

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

19,3 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr per unit, 0,02 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 mars 2016

Värdering:

9,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. 1 befintlig aktie av serie B ska berättiga till 1 uniträtt, och 1 uniträtt ska berättiga till teckning av 1 unit. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké (Q4) för 2016 eller, om bolaget inte offentliggjort någon sådan bokslutskommuniké, med början den 27 februari 2017 (”Beräkningsperioden”), dock lägst kvotvärdet och högst 6 öre.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 31 mars 2017.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 22 april 2016,

Uppdaterat: 2016-04-11

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss