Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Image Systems AB

Image Systems AB

Image Systems AB
Solna Strandväg 98
171 54 Solna

Hemsida:

www.imagesystems.tv

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Image Systems systemlösningar inom området för bildvetenskap hanteras i tre affärsområden: Media, Defence och Motion, via ett globalt nätverk av kvalificerade distributörer.

Teckningsperiod:

9 april 2015 - 24 april 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

55,9 Mkr

Teckningskurs:

1,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

16,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 10:3. Varje aktie i Image Systems som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen den 2 april 2015, berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av tio (10) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Bolagets tre största aktieägare, Tibia Konsult AB, styrelsens ordförande Thomas Wernhoff och LMK Ventures AB samt Bolagets VD Hans Isoz har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen, totalt motsvarande cirka 51,1 procent av nyemssionen. Därutöver har ett antal garanter åtagit sig att teckna återstående del av nyemissionen. Garantiersättningen uppgår till 9 procent av respektive garants maximala åtagande enligt garantierna. Betalning för aktier tecknade av Tibia Konsult AB, Thomas Wernhoff och LMK Ventures AB avses i huvudsak att ske genom kvittning mot lån som dessa tre ägare, eller närstående till dem, har lämnat Bolaget. Den totala kvittningen uppgår till cirka 26,6 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss