Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Idogen AB

Idogen AB

Idogen AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Idogen utvecklar läkemedel mot autoimmuna sjukdomar.

Teckningsperiod:

17 november 2020 - 1 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

34,21 Mkr

Teckningskurs:

3,75 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 november 2020

Värdering:

34,21 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Innehav av en (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 4.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 10,4 procent av Företrädesemissionen. Därtill har medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp lämnat teckningsavsikter om totalt cirka 497 KSEK, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller teckningsavsikter. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 30 MSEK, motsvarande cirka 88,2 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om tio procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 3 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden uppgående till cirka 34 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 6 till och med den 17 september 2021, dock lägst 2 SEK och högst 5 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna högst kan uppgå till cirka 46 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker sedan under perioden 21 september – 5 oktober 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss