Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Greater Than AB

Greater Than AB

Greater Than AB
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm

Hemsida:

greaterthan.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Greater Than utvecklar teknologi och sociala plattformar som inspirerar till smartare bilkörning. Det unika med den nya tekniken är att körprestationen kan mätas och jämföras oavsett bilmodell, bränsleförbrukning, trafiksituation, väder och last.

Teckningsperiod:

4 januari 2019 - 18 januari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,28 Mkr

Teckningskurs:

37,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 januari 2019

Värdering:

354 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:14. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Greater Thans aktieägare Keel Capital och Handelsbanken Fonder stödjer nyemissionen och har lämnat teckningsförbindelser respektive avsiktsförklaringar att teckna de aktier som de har rätt att teckna med företrädesrätt, motsvarande totalt cirka 15,6 procent av Företrädesemissionen. Keel Capital har åtagit sig att garantera teckning av resterande aktier i Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent.

Uppdaterat: 2019-01-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss