Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Götenehus Group AB

Götenehus Group AB

Götenehus Group AB
Kraftgatan 1
533 21 Götene

Hemsida:

www.gotenehus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Götenehus Group utgörs av småhustillverkaren Götenehus AB som är en av de större aktörerna på marknaden för prefabricerade småhus i Sverige. Koncernen äger också varumärket Sjödalshus. Småhusverksamheten består dels av en projektverksamhet med inriktning på gruppbyggda småhus, dels av en verksamhet som tillverkar och marknadsför nyckelfärdiga styckehus med möjlighet till arkitektritad personlig anpassning. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Forshem Biobränsle AB.

Teckningsperiod:

22 april 2013 - 7 maj 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60,5 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 april 2013

Värdering:

Pre-money 6,05 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 10:1. Varje befintlig aktie ger tio (10) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt ger företrädesrätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till cirka 80 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företaget gör även en riktad emission till ägarna av bolagets konvertibla lån med ett erbjudande att kvitta det konvertibla lånet mot B-aktier till kursen 1,00 kr per aktie. Genom emissionen kommer bolaget att tillföras högst 21,6 Mkr i eget kapital. Bolaget tillförs inga likvida medel genom emissionen. Ägare till konvertibler motsvarande cirka 70 procent av samtliga utestående konvertibler har förbundit sig att kvitta konvertibler mot B-aktier.

Obs, datumen är en uppskattning, faktiska datum har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Datum har uppdaterats med föreslagen teckningstid.

Uppdaterat: 2013-04-17

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss