Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines   AB

Eurocine Vaccines AB
Fogdevreten 2
17177 Stockholm

Hemsida:

www.eurocine.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Eurocine utvecklar patentskyddade nasala vacciner som möter viktiga medicinska behov, såsom vacciner mot influensa och HIV. Eurocine kommer att licensiera sina patentskyddade vacciner till internationella utvecklings- och marknadsbolag mot betalning vid signering, uppnådda milstolpar och royalties.

Teckningsperiod:

25 februari 2016 - 11 mars 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 februari 2016

Värdering:

24 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Aktieägare i Eurocine Vaccines erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttio (70) procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 3 oktober 2016 till 14 oktober 2016. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 17 oktober 2016 till 28 oktober 2016.

Uppdaterat: 2016-02-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss