Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceutical International AB
Virdings allé 32 B 1tr
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.doublebp.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Double Bond Pharmaceuticals utvecklar en ny generation av läkemedel inom cancer, infektion och autoimmuna sjukdomar.

Teckningsperiod:

30 april 2021 - 14 maj 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,6 Mkr

Teckningskurs:

1,43 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 april 2021

Värdering:

61,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:16. För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) uniträtter. 16 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022.

Post:

Övrigt:

Double Bond ska göra en företrädesemission på 8 121 927 units/aktier.

Emissionskursen för varje unit motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar sju (7) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad B-aktie om högst 3,2 kronor.

Varje teckningsoption ger rätt att under 30 dagar från och med bolagets offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021, dock senast 30 dagar från och med den 28 februari 2022, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per aktie. Teckningskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde.

Uppdaterat: 2021-05-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss