Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C-RAD AB

C-RAD AB

C-RAD AB
Bredgränd 14
75320 Uppsala

Hemsida:

www.c-rad.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala.

Teckningsperiod:

2 maj 2016 - 16 maj 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

45,4 Mkr + 15 Mkr

Teckningskurs:

8,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 april 2016

Värdering:

181,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, oavsett aktieslag, kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Teckningsåtaganden från aktieägare om cirka 7,1 miljoner kronor och garantiåtaganden om cirka 38,3 miljoner kronor har mottagits, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad.

Vid stort intresse kan C-Rad använda en övertilldelningsoption på 15 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss