Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ChromoGenics AB

ChromoGenics AB

ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.chromogenics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ChromoGenics erbjuder en avancerad plastfilm för att producera fönster med solskydd som ger ett bättre inomhusklimat och med lägre energiförbrukning.

Teckningsperiod:

25 november 2020 - 9 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

94,1 Mkr

Teckningskurs:

66,50 kr per unit / 9,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 november 2020

Värdering:

67,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 7:5. En (1) befintlig aktie i bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 5,0 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har ChromoGenics ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om sammantaget cirka 89,1 MSEK, motsvarande cirka 94,7 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår med tio (10) procent på garanterat belopp för dessa garantiåtaganden. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

En (1) teckningsoption av serie 2020/2022:1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioderna 13 – 27 september 2021 och 16 – 31 mars 2022 till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 26 augusti – 8 september 2021 respektive 28 februari – 11 mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Detta innebär att ChromoGenics, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare cirka 34,0 MSEK före emissionskostnader.

Uppdatering: Totalt tecknades 507 251 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 35,9 procent av Företrädesemissionen, och 26 132 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,8 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 881 285 units eller 62,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter.

Uppdaterat: 2020-12-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss