Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB
Sommargatan 101 A
656 37 Karlstad

Hemsida:

www.calmark.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Calmarks affärsidé är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget har utvecklat ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat.

Teckningsperiod:

15 november 2019 - 29 november 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,3 Mkr

Teckningskurs:

39,60 kr per unit / 3,30 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 november 2019

Värdering:

42,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 12:21. Aktieägare kommer att, för varje aktie de äger i bolaget på avstämningsdagen, erhålla en (1) uniträtt. Tjugoen (21) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tolv (12) B-aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2019/2020 i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent av den initiala emissionsvolymen.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020, dock lägst 4,20 SEK och maximalt 6,60 SEK. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 16 december 2020.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,3 och 16,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2019-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss