Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

17 april 2015 - 4 maj 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,3 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

4,8 kr per unit (1,2 kr per aktie)

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

14 april 2015

Värdering:

20,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. Fem aktier ger rätt att teckna en unit, bestående av fyra aktier och en teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Om intresset är stort för företrädesemissionen på 16,3 Mkr kan företaget använda en övertilldelningsoption på 3 Mkr. Teckningsoptionerna kan längre fram tillföra 4,8 -12 Mkr.

Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser från ledning, styrelse och befintliga ägare samt emissionsgarantier.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på First Norths officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin delårsredogörelse januari - september 2015, eller, om bolaget inte offentliggjort någon sådan delårsredogörelse, den 23 december 2015 ("Beräkningsperioden"), dock lägst 1,2 SEK och högst 3 SEK. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska ske under en period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast den 2 februari 2016.

Uppdaterat: 2015-04-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss