Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AroCell AB

AroCell AB

AroCell AB
Dag Hammarskjölds väg 34 A
75237 Uppsala

Hemsida:

www.arocell.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi bygger på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs genom Bolagets test TK 210 med ett enkelt blodprov, för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.

Teckningsperiod:

22 maj 2013 - 5 juni 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr per aktie (4,40 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 maj 2013

Värdering:

Pre-money 30 Mkr, exkl ev optioner etc.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i form av units, var och en bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Företrädesrätt att teckna units har de som är aktieägare, varvid innehav av en aktie ger rätt till en uniträtt och sju uniträtter ger rätt till teckning av en unit. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i AroCell.

Post:

Övrigt:

Styrelsen och ledningen har för avsikt att teckna sig för units i emissionen. Bolaget har härutöver tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 0,6 Mkr och emissionsgarantier i sådan omfattning att emissionen är fulltecknad, likvid har dock inte säkerställts på förhand.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs AroCell ytterligare cirka 11,5 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2013-05-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss