Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Allenex AB

Allenex AB
Franzéngatan 5
11251 Stockholm

Hemsida:

www.allenex.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Allenex verksamhet är främst inriktad mot den affärsdrivande transplantationsverksamheten med pro­duktbolagen AbSorber och Olerup SSP samt sälj- och distributionsbolagen Olerup Inc. och Olerup GmbH som alla ingår i koncernen. Allenex AB hette tidigare Linkmed AB.

Teckningsperiod:

30 september 2011 - 14 oktober 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

154,7 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 september 2011

Värdering:

Pre-money 25,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 6:1. Varje 1 befintlig aktie i Allenex berättigar till 6 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Beroende på i vilken utsträckning Allenex konvertibel KV1 kvittas i företrädesemissionen tillförs Allenex mellan cirka 66,0 Mkr och 154,7 Mkr före emissionskostnader. Tre större aktieägare i Allenex har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna Nya Aktier motsvarande deras respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket samman­lagt motsvarar 44,6 procent av emissionslikviden. Dessa är Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ) och Mannersons Fastighets Aktiebolag. Därutöver har Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ) och LMK Ventures AB garanterat att teckna resterande aktier motsvarande 55,4 procent av emissionslikviden. Tecknings- och garantiåtagandena motsvarar således det totala emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss