Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A1M Pharma AB

A1M Pharma AB

A1M Pharma AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.a1m.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

A1M Pharma i Lund bedriver utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglubulin.

Teckningsperiod:

15 april 2015 - 29 april 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

29 Mkr

Teckningskurs:

11 kr per unit (5,50 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 april 2015

Värdering:

159,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:11. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av elva (11) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och garantiteckning: A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 17,4 MSEK och garantiteckning (utan ersättning) om cirka 8 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av emissionsvolymen.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 5 november 2015 till och med den 26 november 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss