Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MSC Group AB

MSC Group AB

MSC Group AB
Kungsgatan 64
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.msc.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Projektledning, Test och servicedesktjänster. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt offentlig sektor. MSC Group AB hette tidigare MSC Konsult AB.

Teckningsperiod:

30 augusti 2016 - 13 september 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

22 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 augusti 2016

Värdering:

22 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget erhåller en uniträtt av serie A för vardera på avstämningsdagen innehavd A-aktie och en uniträtt av serie B för vardera på avstämningsdagen innehavd B-aktie. Varje uniträtt av serie A ger rätt att teckna en A-unit, innefattande en A-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017 berättigande till teckning av en ny B-aktie. Varje uniträtt av serie B ger rätt att teckna en B-unit, innefattande en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017 berättigande till teckning av en ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Utöver denna företrädesemission gör MSC även ett antal riktade kvittningsemissioner.

En teckningsoption av serie 2016/2017 berättigar innehavaren till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,0 kronor per B-aktie. B-aktie som tecknats med stöd av teckningsoption av serie 2016/2017 ska berättiga till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att den nya B-aktien registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckningsoptionerna ger rätt att teckna nya B-aktier i Bolaget under Bolaget under de två första veckorna i oktober och december 2016 samt under de två första veckorna i februari, april, juni, augusti och oktober 2017.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss