Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ginger Oil AB

Ginger Oil AB

Ginger Oil AB
Hightech Building 53
101 52 Stockholm

Hemsida:

gingeroil.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ginger Oil är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver.

Teckningsperiod:

12 mars 2013 - 26 mars 2013

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

12,4 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 mars 2013

Värdering:

Villkor:

För varje tvåtal (2) innehavda stamaktier teckna en (1) ny preferensaktie för 10,00 kr. Varje (1) innehavd stamaktie på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt och för teckning av en (1) nyemitterad preferensaktie erfordras två (2) teckningsrätter. Motsvarande gäller även för konvertibelinnehavare.

Post:

Övrigt:

Preferensaktierna ger rätt till utdelning om 1,20 kr per år fördelat på 0,30 kr per kvartal, berättigar till 1/10 röst på bolagsstämma och kan inlösas av Bolaget fr.o.m. 1 oktober 2014 för 12,00 kr per preferensaktie.

Bolagets ambition är att säkerställa teckning av nyemissionen upp till cirka 9,8 MSEK genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Innan nyemissionen gör företaget en sammanläggning av aktier, där 20 aktier blir till 1 aktie.

Efter nyemissionen kommer företaget att byta marknadsplats, från NGM Equity-börsen till First North-listan.

Uppdaterat: 2013-03-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss